ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල පහළට – නව මිල මෙන්න!

අද(04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගෑස් මිල ගණන් අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇති බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම නිවේදනය කරනවා. ඒ අනුව,

12.5kg ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 3,790 (රුපියල් 150කින් මිල පහතට)
5kg ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 1,525 (රුපියල් 60කින් මිල පහතට)
2.3kg ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 712 (රුපියල් 28කින් මිල පහතට)

Share This Article
Leave a comment